بازگشت


دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

آموزش مجازی اساتید

قابل توجه اساتید گرامی
ثبت نمره از تاريخ 1400/03/22 لغايت 1400/05/31
پاسخ به درخواست اعتراض به نمره از تاريخ 1400/03/22 لغايت 1400/05/31